[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:SK] [cle1: SECONDES Lang:SK]

Podmienky POUŽÍVANIA

Stránky dostupné na adrese www.citroen.sk (ďalej len “stránky”) sú určená pre osobnú potrebu užívateľov. Prístup na stránky a používanie stránok podlieha nižšie uvedeným podmienkam používania, ako aj príslušným právnym predpisom. Pripojením na stránky a používaním stránok užívatelia vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami používania.

Prevádzkovateľ stránok si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok ako a právo zmeniť obsah stránok a produkty alebo služby, ktoré sú na stránkach prezentované. Všetky tieto zmeny sú pre užívateľov záväzné a užívatelia sú povinní oboznámiť s aktuálnym znením podmienok používania.

Správa  stránok

Prevádzkovateľom stránok www.citroen.sk je spoločnosť C Automobil Import s.r.o., so sídlom na Prievozskej 4/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35 710 438, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13992/B. 

Prevádzkovateľ stránok je zodpovedný za obsah uverejnený na stránkach. 

 

Práva duševného vlastníctva

Prevádzkovateľ stránok upozorňuje užívateľov, že obsah stránok:

1. je chránený ako autorské dielo vo forme fotografií, textov, dizajnov, animovaných scén alebo digitálnych záznamov  v audio alebo video formáte,

2. a / alebo je chránený ako dizajn alebo úžitkový vzor, najmä pri vozidlách zobrazených na stránkach,

3. je chránený ako ochranná známka, najmä ochranná známka “Citroën”, obrazová ochranná známka a logo “dvojité Λ”,  ochranná zámka “PSA Peugeot Citroën”, spolu s názvami všetkých modelov vozidiel, ktoré sú zobrazené na stránkach.

Chránený obsah vlastnení spoločnosť AUTOMOBILES CITROËN, jej dcérske  spoločnosti  alebo tretie osoby, ktoré poskytli prevádzkovateľ ovi stránok právo použiť tento obsah na stránkach. 

Akákoľvek reprodukcia, použitie, úprava alebo komerčné využitie ochrannej známky “Citroën”, obrazovej ochrannej známky a loga “dvojité Λ”, ochrannej zámky “PSA Peugeot Citroën”, názvu modelov vozidiel     a / alebo iného chráneného obsahu zobrazeného na stránkach, sú zakázané, pokiaľ nie sú vopred a písomné schválené majiteľom ochranných zámok a / alebo iného chráneného obsahu.

Akékoľvek iné použitie chráneného obsahu bude považované za porušovanie  autorského práva a/alebo porušovanie   priemyselných práv a/alebo porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu a obchodnému menu, ktoré je v zmysle zákona   č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) trestané odňatím slobody až na osem rokov.

Informácie o produktoch a službách

Informácie a ilustrácie uvedené na stránkach sú založené na technických charakteristikách platných v čase vytvorenia alebo aktualizácie stránok resp. príslušnej časti stránok.

Výbava vozidiel zobrazená na stránkach je buď štandardná alebo voliteľná v závislosti na verzie.  

V rámci politiky neustáleho vylepšovania produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia technické charakteristiky, vybavenie, voliteľné prvky a farebné odtiene vozidiel. Súčasné techniky reprodukcie neumožňujú na stránkach verne reprodukovať farby.

Modely a ich verzie predstavované na stránkach, ako údaje o ich výbave, voliteľných prvkoch a doplnkoch, sa môžu odlišovať v jednotlivých krajinách.

Informácie zobrazované na stránkach majú v každom prípade všeobecný charakter a nie sú zmluvne záväzné.

 

Ochrana osobných údajov

Na používanie stránok sa vo všeobecnosti nevyžaduje poskytnutie žiadnych osobných údajov užívateľov.

Prevádzkovateľ  C Automobil Import s.r.o., Prievozská ulica 4/C, 821 09 Bratislava, IČO 35 710 438 spracúva osobné údaje zákazníka v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov ustanovenými legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky, a teda osobné údaje sú spracúvané legálne, transparente a spravodlivo v relevantnom a primeranom rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie týchto účelov ich spracúvania, ktorým sú:

 • uzatváranie kúpnych zmlúv prostredníctvom autorizovaných predajcov vrátane zaistenia garančných lehôt a ich prípadného predĺženia,

 • uzatváranie servisných zmlúv prostredníctvom autorizovaných servisov vrátane zaistenia garančných lehôt a ich prípadného predĺženia,

 • poskytnutia ďalších služieb vyplývajúcich z povinností stanovených legislatívou SR pre autorizovaného dovozcu a autorizovaného predajcu,

 • poskytovanie informácií o akciách a novinkách organizovaných a poskytovaných samotným prevádzkovateľom,

 • vykonávanie prieskumov spokojnosti zákazníkov,

 • zabezpečovanie marketingových kampaní.

Osobné údaje zákazníka získané na účel plnenia zmluvy sa spracúvajú výhradne po dobu platnosti zmluvného vzťahu a po jeho ukončení ešte 10 rokov v súlade s platným zákonom o účtovnícke a platným zákonom o archívoch a registratúrach. Na ďalšie spracúvanie na štatistické účely sa osobné údaje anonymizujú. Bez poskytnutia osobných údajov na účel uzatvorenia zmluvy nie je možné predmetnú zmluvu uzavrieť.

Osobné údaje zákazníka získané na základe súhlasu sa spracúvajú výhradne po dobu platnosti tohto súhlasu a po uplynutí doby platnosti súhlasu sú osobné údaje zlikvidované, t.j. vymazané. Bez poskytnutia osobných údajov a súhlasu na ich používanie nie je možné zákazníkov informovať o akciách a novinkách prevádzkovateľa, vykonávať prieskum spokojnosti ani zabezpečovať marketingové kampane.

Osobné údaje zákazníka sú spracúvané bezpečne len oprávnenými fyzickými osobami prevádzkovateľa  konajúcimi na základe jeho písomných pokynov a poverenia a oprávnenými fyzickými osobami sprostredkovateľa, ktoré konajú v súlade so zmluvou s prevádzkovateľom a na základe pokynov sprostredkovateľa.

V mene spoločnosti C Automobil Import s.r.o. môžu spracovávať poskytnuté osobné údaje na vyššie uvedené účely aj zmluvne viazaní sprostredkovatelia, pričom ich aktuálny zoznam je nasledovný:

- agentúra Istropolitana Advertising, s.r.o., Martinčekova 17, Bratislava 821 01, IČO: 313 213 30.

- agentúra Base and Silhouette, Pšeničná 7, 82106 Bratislava, IČO: 35829281
- agentúra Lion Teleservices SK, s.r.o., Byčická 72, Žilina 010 01, IČO: 36 386 723.
- agentúra TNS AISA Slovakia, s.r.o., Brnianska 55, Bratislava 817 18, IČO: 31 370 951.
- agentúra Direct Marketing, a.s., Vlčie hrdlo 61, Bratislava 821 07, IČO: 31 377 793.
- agentúra Kolos, s.r.o., Senecká cesta 1, Ivánka pri Dunaji 900 28, IČO: 31 393 039.

- agentúra Nascortech, ul. Sándora Petofiho 42, Dunajská Streda, IČO: 36274330

Osobné údaje sa neposkytujú žiadnemu ďalšiemu príjemcovi ani tretej strane a nie sú predmetom cezhraničného toku do tretej krajiny.

Pri spracúvaní osobných údajov sú rešpektované práva zákazníka. Zákazník si svoje práva môže uplatniť u autorizovaného Predajcu alebo u autorizovaného Servisu na adrese uvedenej na objednávke alebo na servisnom kontrakte, zmluve o predĺžení záruky alebo na zákazkovom liste.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva zákazník má právo od prevádzkovateľa požadovať:

 • potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,

 • prístup k osobným údajom,

 • prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi,

 • informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,

 • zoznam spracúvaných osobných údajov,

 • opravu, likvidáciu (výmaz) alebo obmedzenie spracúvania svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • likvidáciu (výmaz) alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

 • likvidáciu (výmaz) alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak sa spracúvajú nelegálne.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, zákazník má právo súhlas na spracúvanie osobných údajov kedykoľvek odvolať a tiež požadovať bezodkladnú likvidáciu osobných údajov resp. ich výmaz. Pritom platí, že spracúvanie osobných údajov od ich poskytnutia a udelenia súhlasu až do jeho odvolania je legálne.

Zákazník okrem práv, ktoré si môže uplatniť u autorizovaného Predajcu alebo v autorizovanom Servise, má právo pri podozrení, že sú jeho práva porušované podať oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR.  

Prevádzkovateľ prijal náležité opatrenia na ochranu osobných údajov pri ich spracúvaní, ktoré spočívajú najmä v tom, že:

 • osobné údaje sa spracúvajú len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania,

 • osobné údaje sa uchovávajú len počas doby, kedy trvá účel ich spracúvania a po jeho uplynutí iba v lehote ustanovenej osobitnými predpismi (napr. zákon o účtovníctve a zákon o archívoch a registratúrach),

 • k osobným údajom má prístup len obmedzený počet oprávnených osôb na základe udelených prístupových práv. Tieto oprávnené osoby sú poučené a spracúvajú osobné údaje na základe pokynu prevádzkovateľa alebo autorizovaného sprostredkovateľa viazaného sprostredkovateľskou zmluvou,

 • prevádzkovateľ priebežne preveruje proces spracúvania osobných údajov, ako aj účinnosť aplikovaných technických a organizačných opatrení, ktoré zodpovedajú technológii spracúvania osobných údajov,

prevádzkovateľ má zabezpečený dohľad nad ochranou osobných údajov realizovaný bezúhonnou zodpovednou osobou, ktorá absolvovala skúšky na Úrade na ochranu osobných údajov SR a je uvedená v jeho registri zodpovedných osôb.

 

Cookies

Stránky obsahujú a používajú súbory cookies.

Cookies sú malé údajové súbory, ktoré sa uložia na pevnom disku počítača užívateľa a slúžia najmä na uľahčenie používania stránok a na štatistické účely. Cookies nespracovávajú žiadne osobné údaje užívateľov.

Užívateľa môžu odmietnuť uloženie a použitie cookies  nastavením svojho prehliadača.  Ak sa používanie cookies zakáže,  užívatelia nebudú môcť v niektorých prípadoch využiť všetky funkcie stránok.

Obmedzenie zodpovednosti

Stránky www.citroen.sk užívatelia používajú vždy na svoju výhradnú a úplnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA Peugeot Citroën nezodpovedajú za akékoľvek škody, priame či nepriame, najmä materiálnu škodu, stratu údajov alebo programov, finančnú škodu, spôsobenú používaním stránok alebo iných stránok, ktoré sú so stránkami www.citroen.sk prepojené.

Niektoré produkty alebo služby predstavované na stránkach sa môžu byť v jednotlivých krajinách predmetom osobitných obmedzeni a / alebo zákazov. 

Na stránkach môžu byť vytvorené nástroje, ktoré umožnia užívateľom zaslať osobnú správu, ktorou informujú adresátov o zaujímavých článkoch alebo dokumentoch zobrazených na stránkach.  Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA Peugeot Citroën nezodpovedajú za obsah správ, ktoré užívatelia zašlú prostredníctvom stránok.

Zodpovednosť užívateľov

Užívatelia sa zaväzujú, že v súlade s týmito podmienkami používania bude používať stránky na svoju  vlastnú zodpovednosť. Na základe pripojenia na stránky a používania stránok sa predpokladá, že užívatelia vyjadrili svoj bezvýhradný súhlas s aktuálnym znením týchto podmienok používania.

Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA Peugeot Citroën nezodpovedajú za akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s používaním stránok.

Užívatelia musia chrániť svoje technické vybavenie proti vírusom a / alebo únikom údajov.  Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA Peugeot Citroën nezodpovedajú za akékoľvek škody vzniknuté v tejto súvislosti.

 

Hypertextové prepojenia

 

Vytvorenie hypertextového prepojenia na stránky www.citroen.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa stránok  je zakázané.

 

Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA Peugeot Citroën za žiadnych okolností nezodpovedajú za obsah iných stránok alebo za produkty a služby, ponúkané na iných stránkach, ktoré by boli so stránkami www.citroen.sk prepojené hypertextovým odkazom alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

 

Rozhodné právo a jurisdikcia

Stránky a tieto podmienky používania sa riadia právom Slovenskej republiky.

Všetky spory vzniknuté v súvislosti s výkladom alebo plnením týchto podmienok používania budú predložené na rozhodnutie príslušným súdom Slovenskej republiky.

 

 

 

Top