Zobraziť obsah

PODMIENKY POUŽÍVANIA CITROËN ADVISOR

ÚVOD

 

Prístup a používanie stránky sú podriadené týmto Všeobecným podmienkam použitia, ako aj všetkým platným právnymi predpismi.

Prístup na stránku je zdarma, okrem ceny za pripojenie u vášho operátora. Pripojenie a prístup na stránku zahŕňa plný a bezvýhradný súhlas Používateľa s týmito Všeobecnými podmienkami používania.

Cieľom stránky je zbierať a zverejňovať Recenzie, ako aj prípadné reakcie Predajní a/alebo Prevádzkovateľa na tieto Recenzie . Odoslaním Recenzie Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ Recenziu zverejnení alebo nezverejnení v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania.

ČLÁNOK 1 - DEFINÍCIE

Nižšie uvedené termíny začínajúce sa veľkým písmenom majú nasledovný význam :

« Recenzia » : názor neprofesionálneho zákazníka Predajne :

 • buď na kvalitu služieb tejto Predajne pri kúpe nového vozidla alebo ojazdeného vozidla (Citroën Select) alebo na kvalitu servisných služieb,
 • alebo na Vozidlo.

K Recenzii bude priradená Známka.

« Citroën Select »: ojazdené vozidlá predávané pod značkou Citroën.

« Všeobecné podmienky používania » : tieto všeobecné podmienky používania stránky.

« Citroën Advisor Služby » : názor na kvalitu služieb Predajne.

« Citroën Advisor Vozidlá » : názor na Vozidlo.

« Skúsenosť zákazníka » kúpa nového alebo ojazdeného vozidla (Citroën Select) alebo servisné služby v Predajni.

« Moderátor » : zástupca spoločnosti Prevádzkovateľa zodpovedný za moderáciu podľa zásad uvedených v článku 4.

« Známka » : hodnotenie kvality služieb Predajne pri kúpe nového alebo ojazdeného vozidla (Citroën Select) alebo servisných služieb, či samotného Vozidla. Známku priraďuje autor Recenzie pri zadávaní svojej Recenzie.

« Predajňa » : autorizovaný predajca alebo servis Citroën, ktorý sa zúčastňujúce sa na iniciatíve Prevádzkovateľa zbierať a zverejňovať Recenzie na Stránke.

« Stránka » : webová stránka prístupná na adrese http://www.citroen-advisor.sk. Recenzie a Známky zverejnené na Stránke môžu byť prezerané aj z iných webových stránok Prevádzkovateľ alebo spoločnosti zo Skupiny PSA, najmä http://www.citroen.sk a pridruženými mobilnými aplikáciami.

« Používateľ » : fyzická osoba s prístupom na Stránku, ktorá si môže hlavne prezerať alebo zadávať Recenzie.

« Vozidlo » : nové vozidlo značky Citroën, ktoré je predmetom Skúsenosti zákazníka.

ČLÁNOK 2 – ZVEREJNENIE

Prevádzkovateľom Stránky je spoločnosť C Automobil Import, s.r.o., so sídlom na Prievozskej 4/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35 710 438, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13992/B (ďalej len "Prevádzkovateľ") a to na základe oprávnenia udeleného spoločnsťou Automobiles CITROËN, société anonyme vedenej v Registri obchodu a spoločnosti pod číslom 642 050 199 RCS Paris, so sídlom 6, rue Fructidor, 75017 Paris, Francúzsko.

ČLÁNOK 3 – ZBER RECENZIÍ

3.1 SPONTÁNNA RECENZIA


Citroën Advisor Služby: :

Používateľ môže spontánne navštíviť Stránku alebo internetovú stránku Predajne. Na stránke Predajne môže Používateľ nájsť priemerné známky získané Predajňou v oblasti kvality služieb a počet Recenzií. Pre viac informácií o Recenziách alebo pre zadanie vlastnej recenzie musí Používateľ kliknúť na « Viac informácií », čím sa presmeruje na príslušnú časť Stránky.

Ako náhle sa zobrazí domovská stránka, Používateľ si môže prezerať Recenzie o predmetnej Predajni, pričom sú automaticky zobrazované Recenzie na kvalitu služieb pri kúpe nového alebo ojazdeného vozidla (Citroën Select).

Citroën Advisor Vozidlá:

Používateľ môže spontánne navštíviť Stránku alebo stránku www.citroen.sk a pridružené mobilné aplikácie. Na stránke www.citroen.sk môže Používateľ nájsť priemerné známky získané Vozidlom a počet Recenzií, ktoré sa ho týkajú. Pre viac informácií o Recenziách alebo pre zadanie vlastnej Recenzie musí Používateľ kliknúť na « Pozrieť recenzie » alebo « Zadať recenziu », čím sa presmeruje na príslušnú časť Stránky.

Ako náhle sa zobrazí domovská stránka, Používateľ si môže prezerať Recenzie na Vozidlá.

Pri zadávaní Recenzie musí Používateľ postupovať podľa nasledovných krokov : 

 • 1 hviezdička : veľmi slabé
 • 2 hviezdičky : slabé
 • 3 hviezdičky : priemerné
 • 4 hviezdičky : dobré
 • 5 hviezdičiek : veľmi dobré

- Krok 2 : Používateľ zobrazí Známku a obsah svojej Recenzie a bude môcť potvrdiť svoju Recenziu kliknutím na « Potvrdiť ».

- Krok 3 : Používateľ musí vyplniť nasledovné povinné polia :

 • Meno (s tým, že sa meno zobrazí s recenziou)
 • Priezvisko (s tým, že len prvé písmeno priezviska bude zobrazené s recenziou)
 • Emailová adresa (nezobrazuje sa)
 • Značka/Model/Silueta vozidla (zobrazuje sa)
 • Registrácia vozidla (nezobrazuje sa)
 • Dátum Skúsenosti zákazníka
 • PSČ (jedine v prípade, že ide o Recenziu na kvalitu služby poskytnutej v Predajni) (nezobrazuje sa)
 • Predajňa.


Pri potvrdení svojej Recenzie musí Používateľ súhlasiť so Všeobecnými podmienkami používania a kliknúť na « Potvrdiť ». Autor Recenzie potom dostane e-mail zaslaný Prevádzkovateľom, ktorý je určený na potvrdenie zadanej e-mailovej adresy. Tento e-mail bude obsahovať odkaz, na ktorý bude musieť Používateľ Recenzie kliknúť pre potvrdenie svojej e-mailovej adresy. Po potvrdení e-mailovej adresy bude Recenzia postúpená Moderátorovi na moderáciu v súlade so zásadami stanovenými v článku 4 uvedenom nižšie. Používateľ bude e-mailom informovaný o zverejnení/nezverejnení jeho Recenzie. Zverejnená môže byť iba 1 (jedna) Recenzia z určitej Skúsenosti zákazníka.

3.2 - VYŽIADANÁ RECENZIA


Používateľ tiež môže byť požiadaný Prevádzkovateľom o zadanie Recenzie. Do 30 dní odo dňa Skúsenosti zákazníka mu je zaslaný e-mail vyzývajúci na predloženie Recenzie na kvalitu služieb Predajne alebo na Vozidlo. Tento e-mail obsahuje odkaz na Stránku, platný 30 dní od dátumu Skúsenosti zákazníka pre Citroën Advisor Služba a 45 dní pre Citroën Advisor Vozidlo. Pri zadávaní svojej Recenzie musí Používateľ postupovať podľa krokov 1 a 2 opísaných v článku 3.1 vyššie a potvrdiť súhlas so Všeobecnými podmienkami používania.

Zverejnená môže byť iba 1 (jedna) Recenzia z určitej Skúsenosti zákazníka, pokiaľ sa autor Recenzie nerozhodne podať druhú Recenziu v zmysle ustanovení nasledujúceho odseku.

Prevádzkovateľ môže autora Recenzie opätovne osloviť, či má záujem zadať druhú Recenziu. V tomto prípade má autor Recenzie možnosť voľby medzi 2 možnosťami: zadať druhú Recenziu s príslušnou Známkou, ktorá bude zverejnená pod jeho prvou Recenziou alebo zadať druhú Recenziu s príslušnou Známkou, ktorá zruší a nahradí prvú Recenziu a prvú Známku.

3.3 - VYHLÁSENIE AUTORA RECENZIE

Zadaním svojej Recenzie autor potvrdzuje, že :

 • Súhlasí, aby bol kontaktovaný Prevádzkovateľ a/alebo Moderátorom kvôli identifikácii a kontaktu v prípade potreby a tiež Predajňou ;;
 • nie je v konflikte záujmov a nemá záujmy v súvislosti s Predajňou, Prevádzkovateľom alebo spoločnosťou zo Skupiny PSA (zamestnanci Predajní, Prevádzkovateľa a spoločnosti zo Skupiny PSA sú vylúčení) ; ;
 • osobne zažil Skúsenosť zákazníka.

3.4 - UCHOVÁVANIE ÚDAJOV


Aby bolo možné potvrdiť pravosti Skúseností zákazníka a totožnosť autora Recenzie, Prevádzkovateľ uchováva nasledovné údaje: IP adresu, e-mailovú adresu, meno a priezvisko, evidenčné číslo Vozidla, dátum a čas zadania Recenzie a tiež dátum a čas aktivácie v prípade spontánnej Recenzie, a to o dobu spracovania a zverejnenia Recenzie a plnenia prípadných zákonných povinností, ktoré môžu v tejto súvislosti vzniknúť Prevádzkovateľovi v zmysle právnych predpisov.

ČLÁNOK 4 – MODEROVANIE

Recenzie a rovnako aj odpovede Predajní sú predmetom ľudskej moderácie a to vopred t.j. pred ich zverejnením na Stránke. Moderátor zhodnotí obsah Recenzií a odpovedí Predajní, aby rozhodol o ich zverejnení či nezverejnení. Z tohto dôvodu má Moderátor pristúp k údajom týkajúcim sa totožnosti autora Recenzie, aby sa s ním mohol v prípade potreby skontaktovať v rámci overovania Recenzie.

Lehota na moderovanie je rovnaká pre všetky Recenzie, či už sú pozitívne alebo negatívne.

Cieľom Moderácie je zabezpečiť, aby Recenzie a odpovede Predajní boli v súlade so všetkými právnymi predpismi a Všeobecnými podmienkami používania. V prípade akéhokoľvek nesúladu nebudú Recenzie a odpovede Predajní zverejnené.

Citroën Advisor Služby:

Recenzie a odpovede Predajní môžu byť Moderátorom zamietnuté najmä, ak :

 • sú v rozpore s právnymi predpismi, obsahujú nevhodné, urážlivé, hanlivé, výhražné, vulgárne výrazy, alebo porušujú práva duševného vlastníctva tretích strán (napr. označujú iné značky a pod.) ;
 • obsahujú informácie zo súkromnej oblasti (napr. menovanie tretích osôb bez ich výslovného súhlasu, komentáre ohľadne fyzického vzhľadu alebo osobnosti a pod.) alebo dôverné informácie (tel. čísla, adresy, e-maily, VIN, registrácia, číslo spisu zákazníka, bankové údaje a pod.) alebo uvádzajú webové stránky, hypertextové odkazy, URL ; ;
 • týkajú sa iných skutočností ako kvality služieb Predajne pri kúpe nového vozidla alebo ojazdeného vozidla (Citroën Select) alebo servisných služieb ;;
 • sú nezrozumiteľné (napr. sled slov bez významu, obsah napísaný zle do tej miery, že je nezrozumiteľný, text napísaný v inom jazyku ako je slovenský jazyk);;
 • obsahujú číselné údaje (sumy alebo percentá), ktoré sa týkajú obchodnej politiky Predajne alebo Prevádzkovateľa (napr. výška zliav alebo cien a pod.); ;
 • obsahujú žalobnú výzvu alebo obsahujú výroky, ktoré môžu maž za následok vyvodenie občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti Predajne, Prevádzkovateľa alebo iných osôb;;
 • obsahujú komentár nezodpovedajúci priradenej Známke alebo komentár nesúvisiaci zlučiteľný so službami (napr. vyjadrenia o kúpe nového alebo ojazdeného vozidla (Citroën Select) pričom ide o službu servisu a naopak) ;;
 • sa týkajú alebo spomínajú inú Predajňu, ako tú, ktorá predala nové alebo ojazdené vozidlo (Citroën Select) alebo realizovala servisné služby (porovnávanie Predajní nie je povolené) ; ;
 • obsahujú konkrétne prvky konfliktu záujmov (zamestnanci Predajní, Prevádzkovateľa a spoločností zo Skupiny PSA sú vylúčení) ;
 • sú zadané profesionálmi (povolené sú iba Recenzie neprofesionálnych fyzických osôb) ;;
 • sa týkajú Používateľa, ktorý poskytol chybné identifikačné údaje alebo osobne nezažil Skúsenosť zákazníka ; ;
 • sú duplicitné (ten istý autor a tá istá Skúsenosť zákazníka) ;;
 • sa týkajú Používateľa, ktorý poskytol informácie, ktoré nie sú v súlade so Všeobecnými podmienkami používania (napr. recenzia po viac ako 30 dňoch od Skúsenosti zákazníka).


Citroën Advisor Vozidlá : :

Recenzie môžu byť Moderátorom zamietnuté najmä, ak :

 • sú v rozpore so právnymi predpismi, obsahujú nevhodné, urážlivé, hanlivé, výhražné, vulgárne výrazy, alebo porušujú práva duševného vlastníctva tretích strán (napr. označujú iné značky a pod.) ;;
 • obsahujú informácie zo súkromnej oblasti (napr. menovanie tretích osôb bez ich výslovného súhlasu, komentáre ohľadne fyzického vzhľadu alebo osobnosti a pod.) alebo dôverné informácie (tel. čísla, adresy, e-maily, VIN, registrácia, číslo spisu zákazníka, bankové údaje a pod.) alebo uvádzajú webové stránky, hypertextové odkazy, URL ;
 • týkajú sa iných skutočností ako Vozidla (napr. kvaliya služieb Predajne, dokumentácie, záručnej politiky, reklamácia, žiadosť o informáciu a pod.) ; ;
 • sú nezrozumiteľné (napr. sled slov bez významu, obsah napísaný zle do tej miery, že je nezrozumiteľný, text napísaný v inom jazyku ako je slovenský jazyk) ;;
 • obsahujú číselné údaje (sumy alebo percentá), ktoré sa týkajú obchodnej politiky Predajne alebo spoločnosti C Automobil Import s.r.o. (napr. výška zliav alebo cien a pod.); ;
 • obsahujú žalobnú výzvu alebo obsahujú výroky, ktoré môžu maž za následok vyvodenie občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti Predajne, Prevádzkovateľa alebo iných osôb; ;
 • obsahujú komentár nezodpovedajúci priradenej Známke ; ;
 • sa týkajú vozidla inej značky ako Citroën (napr. DS Automobiles, Peugeot a pod.) ; ;
 • obsahujú konkrétne prvky konfliktu záujmov (zamestnanci Predajní, Prevádzkovateľ a spoločností zo Skupiny PSA sú vylúčení) ;
 • sú zadané profesionálmi (povolené sú iba Recenzie neprofesionálnych fyzických osôb) sú zadané profesionálmi (povolené sú iba Recenzie laických fyzických osôb) ; ;
 • sa týkajú Používateľa, ktorý poskytol chybné identifikačné údaje alebo osobne nezažil Skúsenosť zákazníka ; ;
 • sú duplicitné (ten istý autor a tá istá Skúsenosť zákazníka) ; ;
 • sa týkajú Používateľa, ktorý poskytol informácie, ktoré nie sú v súlade so Všeobecnými podmienkami používania (napr. recenzia po viac ako 45 dňoch od Skúsenosti zákazníka).


V prípade zamietnutia z niektorého z vyššie uvedených dôvodov budú autor Recenzie alebo Predajňa informovaní e-mailom. V odôvodnenom prípade bude/budú mať autor Recenzie a/alebo Predajňa možnosť podať novú Recenziu alebo novú odpoveď v lehote 30 kalendárnych dní (Recenzia na Služby) alebo 45dní (Recenzia na Vozidlo) počínajúc dátumom Skúsenosti zákazníka.

ČLÁNOK 5 – VYHODNOTENIE A ZVEREJNENIE RECENZIÍ

5.1 – VYHODNOTENIE RECENZIÍ


Citroën Advisor Služby:

Počet Recenzií a priemer Známok súvisiacich s Predajňou sú zverejňované na stránke príslušnej Predajne. Konkrétne Známky ako aj obsah Recenzií sú k dispozícii iba na Stránke v časti venovanej Recenziám príslušnej Predajne.

Citroën Advisor Vozidlá: :

Počet Recenzií a priemer Známok týkajúcich sa Vozidla sú dostupné na iných internetových stránkach Prevádzkovateľa a spoločností zo Skupiny PSA, najmä http://www.citroen.sk a pridružených mobilných aplikáciách.

Recenzie na Služby a Vozidlá budú zobrazené v ich plnom znení na Stránke, automaticky od najnovších po najstaršie, v lehote maximálne 30 (tridsať) kalendárnych dní počínajúc dátumom zadania Recenzie. Dátum zadania Recenzie, dátum Skúsenosti zákazníka, krstné meno a iniciála priezviska autora Recenzie, model Vozidla a Známka, ktorú priradil Predajni alebo Vozidlu sú zverejnené vedľa Recenzie. Takto zverejnené Recenzie môžu byť triedené podľa dátumu zadania, Známky alebo užitočnosti Recenzie (u recenzií na Služby), dátumu zadania alebo Známky (u recenzií na Vozidlá).

Priemer Známok je doplnený celkovým počtom príslušných Recenzií a robí sa podľa nasledujúceho pravidla výpočtu :

 •  od 1 à 1,24 = 1 hviezdička
 •  od 1,25 do 1,74 = 1 a pol hviezdičky
 •  od 1,75 do 2,24 = 2 hviezdičky
 •  od 2,25 do 2,74 = 2 a pol hviezdičky
 •  od 2,75 do 3,24 = 3 hviezdičky
 •  od 3,25 do 3,74 = 3 a pol hviezdičky
 •  od 3,75 do 4,24 = 4 hviezdičky
 •  od 4,25 do 4,74 = 4 a pol hviezdičky
 •  viac než 4,75 = 5 hviezdičky

 

5.2 – NAHLÁSENIE ZNEUŽITIA


Ktokoľvek môže nahlásiť Prevádzkovateľovi, že Recenzia alebo odpoveď Predajne alebo spoločnosti Prevádzkovateľa zahŕňajú nevhodný obsah kliknutím na « Nahlásiť zneužitie » na Stránke. Následne je potrebné vyplniť on-line formulár, uviesť svoje meno, priezvisko a e-mail a tiež dôvod žiadosti o odstránenie Recenzie alebo odpovede Predajne alebo Prevádzkovateľa.

Potvrdením tohto formulára je výstraha automaticky odoslaná Moderátorovi, ktorý rozhodne o uchovaní alebo odstránení Recenzie alebo odpovede dotyčnej Predajne alebo Prevádzkovateľa a e-mail so stanoviskom Moderátora bude odoslaný osobe, ktorá nahlásila zneužitie.

Okrem toho, pokiaľ bude kedykoľvek akýkoľvek obsah vyhodnotený ako nevhodný, Recenzia alebo odpoveď Predajne alebo Prevádzkovateľa bude odstránené a e-mail informujúci o dôvode odstránenia bude Moderátorom zaslaný autorovi.

5.3 – TRVANIE ZVEREJNENIA RECENZIÍ A ARCHIVÁCIA

Autor Recenzie nemôže zmeniť Recenziu potom ako bola zadaná.
Recenzie sú zverejňované na Stránke (a prípadne iných uvedených stránkach) po dobu jedného roka, pokiaľ autor Recenzie výslovne nepožiada o odstránenie Recenzie zo Stránky. Za týmto účelom musí zaslať žiadosť s použitím nasledujúceho formulára https://citroen-fr-fr.custhelp.com/app/ask, s uvedením dátumu svojej Recenzie alebo kliknúť na odkaz v e-maily potvrdzujúcom zverejnenie jeho Recenzie. V tomto prípade už autor nebude môcť zadať novú Recenziu pre tú istú Skúsenosť zákazníka.

Citroën Advisor Služby: :
Recenzie na Predajňu, ktorá prešla zásadnou zmenou (napr. zmena vlastníka, zatvorenie kvôli prácam alebo kompletnej rekonštrukcii, ukončenie činnosti, ...) budú archivované a nebudú k dispozícii na Stránke.

Citroën Advisor Vozidlá: :
Recenzie na vozidlá, ktoré sa už nevyrábajú budú archivované a nebudú k dispozícii na Stránke, s výnimkou restylovaných vozidiel, u ktorých Recenzie pridané pred restylingom budú prevedené na nový model.

ČLÁNOK 6 – PRÁVO NA ODPOVEĎ PRE PREDAJNE A PREVÁDZKOVATEĽA

Predajňa a Prevádzkovateľ majú právo odpovedať na každú zverejnenú Recenziu, ktorá sa ich týka. Z tohto titulu môžu :

 • podať autorovi Recenzie spresnenie alebo svoju verziu skutočností v prípade, že je v rozpore s obsahom zverejnenej Recenzie,
 • poďakovať autorovi za jeho Recenziu.


Odpoveď Predajne je predmetom ľudskej moderácie vopred a za rovnakých podmienok ako pri Recenziách. Odpoveď Predajne môže byť zamietnutá Moderátorom z dôvodov uvedených v článku 4.

Moderovaná odpoveď Predajne a odpoveď Prevádzkovateľa, ktorá je v súlade so Všeobecnými podmienkami používania, je zverejnená vedľa Recenzie v lehote 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa jej zadania.

Odpovede Predajní a Prevádzkovateľa sú zverejňované na Stránke po rovnakú dobu ako Recenzia, ku ktorej sa vzťahujú.

ČLÁNOK 7 – PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Prevádzkovateľ vytvoril Stránku pre osobné informovanie Používateľov a Predajní.

Obsah a dizajn Stránky ako celok a ako aj jeho jednotlivé časti sú chránené príslušnými právnymi predpismi o ochrane duševného vlastníctva, ktorých vlastníkom je Prevádzkovateľ alebo tretie osoby, ktoré oprávnili Prevádzkovateľa na ich používanie.

Akékoľvek a všetky práva k uvedeným predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené a akákoľvek reprodukcia a /alebo použitie obsahu alebo dizajnu Stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané. Osobitne žiadne komerčné využitie údajov, ktoré sa na Stránke nachádzajú, nie je prípustné bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

Používateľ sa týmto ďalej vyslovene upozorňuje, že obsah a dizajn Stránky ako celok a ako aj jeho jednotlivé časti Stránky:

 • 1. je chránený ako autorské dielo vo forme fotografií, textov, dizajnov, animovaných scén alebo digitálnych záznamov v audio alebo video formáte,
 • 2. a / alebo je chránený ako dizajn alebo úžitkový vzor, najmä pri vozidlách zobrazených na stránkach,
 • 3. je chránený ako ochranná známka, najmä ochranná známka “Citroën”, obrazová ochranná známka a logo “dvojité Λ”, ochranná zámka “PSA Peugeot Citroën”, spolu s názvami všetkých modelov vozidiel, ktoré sú zobrazené na stránkach.


Chránený obsah vlastnení spoločnosť Prevádzkovateľ alebo tretie osoby, ktoré poskytli Prevádzkovateľovi právo použiť tento obsah na Stránke.

Akákoľvek reprodukcia, použitie, úprava alebo komerčné využitie ochrannej známky “Citroën”, obrazovej ochrannej známky a loga “dvojité Λ”, ochrannej zámky “PSA Peugeot Citroën”, názvu modelov vozidiel a / alebo iného chráneného obsahu zobrazeného na stránkach, sú zakázané, pokiaľ nie sú vopred a písomné schválené majiteľom ochranných zámok a / alebo iného chráneného obsahu.

Akékoľvek iné použitie chráneného obsahu bude považované za porušovanie autorského práva a/alebo porušovanie priemyselných práv a/alebo porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu a obchodnému menu, ktoré je v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) trestané odňatím slobody až na osem rokov.

ČLÁNOK 8 – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 - OSOBNÉ ÚDAJE

Na používanie Stránok sa vo všeobecnosti nevyžaduje poskytnutie žiadnych osobných údajov Používateľa.

Používateľ je požiadaný o poskytnutie osobných údajov podľa článku 3.1 iba v prípade, kedy je to potrebné na zadanie a spracovanie Recenzie. Používateľ je informovaný, že pre zaistenie funkčnosti Stránky a zobrazenie Recenzie na Stránke sa vyžaduje spracovávanie uvedených osobných údajov po dobu podľa článku 3.4 a v rozsahu, ktorá je vyslovene špecifikovaný v týchto Všeobecných podmienkach používania a berie na vedomie, že tieto osobné údaje sú v uvedenom rozsahu prostredníctvom Stránok spracovávané.

Používateľ berie na vedomie, že súhlas udeľovaný v zmysle a v rozsahu týchto všeobecných podmienok poskytuje dobrovoľne a je ho možné kedykoľvek odvolať. Ostatné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na stránkach webovom sídle Prevádzkovateľa tejto stránky http://www.citroen.sk v sekcii OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.2 – COOKIES

ČO SÚ TO COOKIES ?

 • Cookies sú definované ako malý textový súbor uložený na pevnom disku Používateľa prostredníctvom servera navštívenej stránky. Obsahuje niekoľko údajov, a to hlavne :
  názov servera, ktorý ho vytvoril ;
 • najčastejšie identifikátor v podobe jedinečného čísla ;
 • prípadne dátum expirácie.

Tieto informácie sú uložené v počítači Používateľa v jednoduchom textovom súbore, ku ktorému server pristupuje kvôli čítaniu a zaznamenávaniu informácií.
Cookie sú vždy spojené s jedinečným názvom domény (prevzatej zo servera), takže sú dostupné iba požiadavke z príslušného servera.

Stránka obsahuje súbory cookies. Používateľ je týmto informovaný, že pri jeho návšteve Stránky môžu byť cookies automaticky nainštalované v jeho internetovom prehliadači.
Cookies sú súbory odoslané na pevný disk používateľov s cieľom uľahčiť navigáciu na webe a zostavovať štatistiky návštevnosti alebo nastaviť personalizované reklamy na základe navigácie Používateľa. Cookies v žiadnom neobsahujú menovité informácie. Používateľ môže zakázať cookies úpravou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači.

RÔZNE TYPY POUŽITÝCH COOKIES

Na Stránke sú Cookies používané rôznymi spôsobmi :

 • Anonymné cookies na meranie frekvencie návštevnosti a využívania online služieb.
  Cookies štatistiky návštevnosti sa používajú na meranie využívania Stránky (počet návštev, priemerný čas strávený Používateľmi, prvky, ktoré sú kliknuté ...) Účelom týchto cookies je neustále zlepšovať Stránku, aby sa zabezpečilo, že zodpovedá potrebám Používateľa.
  Cookies na meranie sledovanosti sú striktne anonymné a neumožňujú v žiadnom prípade identifikovať Používateľa na Stránke alebo zhromažďovať osobné údaje (napríklad meno, IP adresa, ...).
 • Cookies pre ukladanie informácií o pripojení.
  Na niektorých stránkach sa môže Používateľ pripojiť a vyplniť identifikačné prvky (napr. zákaznícky účet na MyCitroën.sk). Tieto stránky používajú cookies napríklad na to, aby si pamätali účet Používateľa, alebo prístupy k určitej službe.
 • Cookies tretích strán (reklama)
  Väčšina internetovej reklamy Prevádzkovateľa je zobrazovaná na stránkach tretích strán a vytvorená tým, čo nazývame tretia strana (napr. reklamná agentúra). Tieto tretie strany využívajú svoje vlastné cookies pre analýzu, koľko Používateľov videlo a/alebo kliklo na reklamný baner. Tieto cookies umiestnené tretími stranami podliehajú cookies politike príslušných tretích strán a Prevádzkovateľ nemá prístup na čítanie alebo vytvorenie týchto cookies.
 • Iné cookies tretích strán
  Prevádzkovateľ používa iné súbory cookies tretích strán, aby analyzovala prezeranie Stránky a navrhla Používateľovi napríklad žiadosť o brožúru alebo žiadosť o skúšku. Tieto cookies vytvára Prevádzkovateľ alebo jej poskytovatelia technických služieb za účelom merania návštevnosti jednotlivých rubrík a obsahu Stránky kvôli ich vyhodnoteniu a lepšej organizácii. Tieto cookies tiež umožňujú v prípade potreby odhaliť navigačné problémy v následne zlepšiť ergonómiu Stránky. Tieto cookies produkujú iba anonymné štatistiky a objemy návštevnosti, s vylúčením akýchkoľvek menovitých údajov. Tieto cookies sú tiež využité na personalizáciu Stránky na základe zozbieraných anonymných údajov. Životnosť týchto cookies na meranie návštevnosti nepresahuje 90 dní.
 • Stránka používa Adobe Flash na prezentáciu niektorých častí obsahu na www.citroen.sk. Na vylepšenie skúsenosti používateľa sú „flash cookies“ použité na zabezpečenie niektorých funkcií. „Flash cookies“ nemôžu byť spravované prehliadačom, ale softvérom Adobe Flash Player. Na stránkach Adobe je k dispozícií vysvetlenie používania týchto cookies http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.



PERSONALIZOVANÁ REKLAMA : AKO TO FUNGUJE ?

Cookies sú uložené do počítača Používateľa v špecifickej zložke a v závislosti na navštívených webových stránkach si môžu pamätať :

 • nedávno navštívené webové stránky,
 • produkty, o ktoré sa Používateľ zaujíma,
 • informačný systém (jazyk, krajina, operačný systém, prehliadač, atď.) kvôli optimalizácii zobrazenia pri opätovnej návšteve stránok.


Personalizovaná reklama Citroën :

Služby CentralTag umožňuje Používateľom prijímať reklamu, ktorá je individuálne vybraná na základe akcií, o ktoré Používatelia prejavili záujem v predchádzajúcom období.

CentralTag je členom NAI (Network Advertising Initiative). Ďalšie informácie a možnosť zakázať personalizáciu reklamy máte k dispozícii tiež na adrese: http://www.networkadvertising.org/.

Ak máte záujem o ďalšie informácie a možnosť zakázať personalizovanu reklamu ostatných členských spoločností IAB navštívte adresu http://www.youronlinechoices.com/.

ČLÁNOK 9 – HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Vytvorenie hypertextového prepojenia na Stránku bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Prevádzkovateľa je zakázané.

Prevádzkovateľ a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA za žiadnych okolností nezodpovedajú za obsah iných stránok alebo za produkty a služby, ponúkané na iných stránkach, ktoré by boli so Stránkou prepojené hypertextovým odkazom alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

ČLÁNOK 10 – BEZPEČNOSŤ

Používateľ sa zaväzuje, že pri využívaní Stránky nebude robiť žiadne manipulácie, ktoré by mohli spôsobiť vírusy a funkčné poruchy počítača a nedá žiadny príkaz, ktorý by mohol ovplyvniť funkčnosť Stránky alebo celého servera či služby prístupnej prostredníctvom Stránky. Používateľ sa zaväzuje najmä, že v priestore Stránky bude poskytovať iba spoľahlivé informácie, údaje, dokumenty, súbory, ktoré neovplyvnia funkčnosť Stránky alebo celého servera či služby prístupnej prostredníctvom Stránky.

Pri používaní Stránky alebo celého servera či služby prístupnej prostredníctvom Stránky musia byť dodržiavané všetky medzinárodné právne predpisy ako aj právne predpisy platné v príslušnej krajine, a nesmie byť poškodzované meno Prevádzkovateľa a žiadnej spoločnosti zo skupiny PSA. Predovšetkým Používateľ ručí Prevádzkovateľovi v prípade akejkoľvek žaloby tretej strany spojenej s obsahom informácií zadaných Používateľom prostredníctvom Stránky a to hlavne tých, ktoré by sa týkali porušenia osobných práv, práva duševného vlastníctva, verejného poriadku, dobrých mravov, rešpektovania súkromia (fotografického zobrazovania, atď.) alebo platných ustanovení medzinárodného a/alebo národného trestného práva. Z tohto titulu sa Používateľ zaväzuje odškodniť spoločnosť Prevádzkovateľa za akékoľvek náklady, výdavky, ktoré by mohla mať v tejto súvislosti, a to vrátane honorárov a primeraných nákladov poradcov Prevádzkovateľa.

ČLÁNOK 11 - ZODPOVEDNOSŤ

Používatelia používajú Stránku vždy na svoju výlučnú a úplnú zodpovednosť. Prevádzkovateľa a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA nezodpovedajú za akékoľvek škody, priame či nepriame, najmä materiálnu škodu, stratu údajov alebo programov, finančnú škodu, spôsobenú používaním Stránky alebo v súvislosti s používaním Stránky.

Používatelia preberajú výlučnú a úplnú zodpovednosť za prípadné porušenie práv tretích strán, vrátane akéhokoľvek porušenia slobôd alebo súkromia tretích strán, ktoré by mohli vyplývať z použitia Stránky.

Používatelia musia chrániť svoje technické vybavenie proti vírusom a / alebo únikom údajov. Prevádzkovateľ a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA nezodpovedajú za akékoľvek škody vzniknuté v tejto súvislosti.

Použivatelia sa musia presvedčiť, či právne predpisy štátu, na ktorého území Stránku používajú, povoľujú použitie Stránky a či použitie Stránky nie je predmetom akéhokoľvek obmedzenia alebo zákazu podľa právnych predpisov príslušného štátu. Prevádzkovateľ a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA nezodpovedajú za akékoľvek použitie Stránky v rozpore s právnymi predpismi príslušného štátu.

Rovnako Prevádzkovateľ a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA nezodpovedajú za narušenie komunikačnej siete pre prístup k Stránke, úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť Stránky, ktorá vyplýva najmä z obmedzení alebo porúch telekomunikačnej siete .

ČLÁNOK 12 - POZASTAVENIE PRÍSTUPU

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia dočasne alebo trvalo pozastaviť prístup Používateľa k Stránke a to najmä, nie však výlučne, v prípade porušenie týchto Všeobecných podmienok používania zo strany Používateľa alebo v prípade technických obmedzení pri prevádzke alebo údržbe Stránky.

ČLÁNOK 13 - AKTUALIÁCIE

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť tieto Všeobecné podmienky používania ako aj právo zmeniť obsah a funkcie Stránky. Všetky tieto zmeny sú pre Používateľov záväzné a Používatelia sú povinní oboznámiť s aktuálnym znením Všeobecných podmienok používania.

ČLÁNOK 14 - ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

Stránka podlieha právnym predpisom platným na území Slovenskej republiky a akékoľvek spory v súvislosti so Stránkou rozhodujú príslušne súdy Slovenskej republiky.