Zobraziť obsah

    VŠEOBECNÉ PRÁVNE PODMIENKY

Podmienky POUŽÍVANIA

Stránky dostupné na adrese www.citroen.sk (ďalej len “stránky”) sú určená pre osobnú potrebu užívateľov. Prístup na stránky a používanie stránok podlieha nižšie uvedeným podmienkam používania, ako aj príslušným právnym predpisom. Pripojením na stránky a používaním stránok užívatelia vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami používania.

Prevádzkovateľ stránok si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok ako a právo zmeniť obsah stránok a produkty alebo služby, ktoré sú na stránkach prezentované. Všetky tieto zmeny sú pre užívateľov záväzné a užívatelia sú povinní oboznámiť s aktuálnym znením podmienok používania.

Správa  stránok

Prevádzkovateľom stránok www.citroen.sk je spoločnosť C Automobil Import s.r.o., so sídlom na Prievozskej 4/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35 710 438, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13992/B. 

Prevádzkovateľ stránok je zodpovedný za obsah uverejnený na stránkach. 

 

Práva duševného vlastníctva

Prevádzkovateľ stránok upozorňuje užívateľov, že obsah stránok:

1. je chránený ako autorské dielo vo forme fotografií, textov, dizajnov, animovaných scén alebo digitálnych záznamov  v audio alebo video formáte,

2. a / alebo je chránený ako dizajn alebo úžitkový vzor, najmä pri vozidlách zobrazených na stránkach,

3. je chránený ako ochranná známka, najmä ochranná známka “Citroën”, obrazová ochranná známka a logo “dvojité Λ”,  ochranná zámka “PSA Peugeot Citroën”, spolu s názvami všetkých modelov vozidiel, ktoré sú zobrazené na stránkach.

Chránený obsah vlastnení spoločnosť AUTOMOBILES CITROËN, jej dcérske  spoločnosti  alebo tretie osoby, ktoré poskytli prevádzkovateľ ovi stránok právo použiť tento obsah na stránkach. 

Akákoľvek reprodukcia, použitie, úprava alebo komerčné využitie ochrannej známky “Citroën”, obrazovej ochrannej známky a loga “dvojité Λ”, ochrannej zámky “PSA Peugeot Citroën”, názvu modelov vozidiel     a / alebo iného chráneného obsahu zobrazeného na stránkach, sú zakázané, pokiaľ nie sú vopred a písomné schválené majiteľom ochranných zámok a / alebo iného chráneného obsahu.

Akékoľvek iné použitie chráneného obsahu bude považované za porušovanie  autorského práva a/alebo porušovanie   priemyselných práv a/alebo porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu a obchodnému menu, ktoré je v zmysle zákona   č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) trestané odňatím slobody až na osem rokov.

Informácie o produktoch a službách

Informácie a ilustrácie uvedené na stránkach sú založené na technických charakteristikách platných v čase vytvorenia alebo aktualizácie stránok resp. príslušnej časti stránok.

Výbava vozidiel zobrazená na stránkach je buď štandardná alebo voliteľná v závislosti na verzie.  

V rámci politiky neustáleho vylepšovania produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia technické charakteristiky, vybavenie, voliteľné prvky a farebné odtiene vozidiel. Súčasné techniky reprodukcie neumožňujú na stránkach verne reprodukovať farby.

Modely a ich verzie predstavované na stránkach, ako údaje o ich výbave, voliteľných prvkoch a doplnkoch, sa môžu odlišovať v jednotlivých krajinách.

Informácie zobrazované na stránkach majú v každom prípade všeobecný charakter a nie sú zmluvne záväzné.

 

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov, práva dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov, znenia súhlasov udeľovaných dotknutou osobou, aktuálny zoznam sprostredkovateľov a ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov zverejňuje prevázdkovateľ stránok v osobitnej sekcii OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

  •  

Cookies

Stránky obsahujú a používajú súbory cookies.

Cookies sú malé údajové súbory, ktoré sa uložia na pevnom disku počítača užívateľa a slúžia najmä na uľahčenie používania stránok a na štatistické účely. Cookies nespracovávajú žiadne osobné údaje užívateľov.

Užívateľa môžu odmietnuť uloženie a použitie cookies  nastavením svojho prehliadača.  Ak sa používanie cookies zakáže,  užívatelia nebudú môcť v niektorých prípadoch využiť všetky funkcie stránok.

Obmedzenie zodpovednosti

Stránky www.citroen.sk užívatelia používajú vždy na svoju výhradnú a úplnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA Peugeot Citroën nezodpovedajú za akékoľvek škody, priame či nepriame, najmä materiálnu škodu, stratu údajov alebo programov, finančnú škodu, spôsobenú používaním stránok alebo iných stránok, ktoré sú so stránkami www.citroen.sk prepojené.

Niektoré produkty alebo služby predstavované na stránkach sa môžu byť v jednotlivých krajinách predmetom osobitných obmedzeni a / alebo zákazov. 

Na stránkach môžu byť vytvorené nástroje, ktoré umožnia užívateľom zaslať osobnú správu, ktorou informujú adresátov o zaujímavých článkoch alebo dokumentoch zobrazených na stránkach.  Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA Peugeot Citroën nezodpovedajú za obsah správ, ktoré užívatelia zašlú prostredníctvom stránok.

Zodpovednosť užívateľov

Užívatelia sa zaväzujú, že v súlade s týmito podmienkami používania bude používať stránky na svoju  vlastnú zodpovednosť. Na základe pripojenia na stránky a používania stránok sa predpokladá, že užívatelia vyjadrili svoj bezvýhradný súhlas s aktuálnym znením týchto podmienok používania.

Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA Peugeot Citroën nezodpovedajú za akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s používaním stránok.

Užívatelia musia chrániť svoje technické vybavenie proti vírusom a / alebo únikom údajov.  Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA Peugeot Citroën nezodpovedajú za akékoľvek škody vzniknuté v tejto súvislosti.

 

Hypertextové prepojenia

 

Vytvorenie hypertextového prepojenia na stránky www.citroen.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa stránok  je zakázané.

 

Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA Peugeot Citroën za žiadnych okolností nezodpovedajú za obsah iných stránok alebo za produkty a služby, ponúkané na iných stránkach, ktoré by boli so stránkami www.citroen.sk prepojené hypertextovým odkazom alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

 

Rozhodné právo a jurisdikcia

Stránky a tieto podmienky používania sa riadia právom Slovenskej republiky.

Všetky spory vzniknuté v súvislosti s výkladom alebo plnením týchto podmienok používania budú predložené na rozhodnutie príslušným súdom Slovenskej republiky.