[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]

Filter pevných častíc (FAP)

PREČO A AKO?

Každý naftový motor produkuje pri svojej činnosti zvyškové znečisťujúce látky, kde jednu významnú časť tvoria pevné častice (sadze). Tento pevný zvyšok zo spaľovania nafty je pre životné prostredie nežiaduce, preto od začatia platnosti emisnej normy EURO 5, vozidlá so vznetovým motorom musia túto problematiku technicky riešiť. Najpoužívanejšou metódou pre elimináciu pevných častíc sú filtre pevných častíc (FAP). Filter pevných častíc je filter z karbidu kremíka umiestnený vo výfukovom vedení s úlohou zachytenie pevných častíc ako zvyškov z horenia motorovej nafty. Výrobca vozidiel Peugeot využíva túto technológie viac ako 15 rokov.

 

POPIS ČINNOSTI FAP

Pri spaľovaní paliva za nižších teplôt alebo pri nedokonalom priebehu horenia paliva dochádza vo vznetovom motore k tvorbe pevných častíc. Častice sú zachytávané v kremíkovom telese filtra pevných častíc (FAP) čo vedie postupne k jeho čiastočnému zaplneniu, preto je nutné častice vo filtri pravidelne spaľovať a tým filter regenerovať. Regenerácia prebieha automaticky a je riadená riadiacou jednotkou motora v závislosti na mnohých parametroch, ktorými sú napríklad vyhodnocovanie jazdných podmienok, jazdný štýl vodiča, kalkulované množstvo vyprodukovaných sadzí, spotreba paliva atď. Systém volí spustenie aj zastavenie regenerácia tak, aby čo najlepšie využil jazdné podmienok k dosiahnutie prirodzenej regenerácie a minimalizoval tak dopady obsluhy filtra na spotrebu vozidla alebo životnosť motora.

 

ÚDRŽBA

Samotný filter pevných častíc v priebehu svojej životnosti nevyžaduje zvláštnu údržbu. V rámci pravidelných prehliadok, predpísaných výrobcom, sa len overuje stav celého systému na zachytávanie častíc (miera zaplnenia FAP, prípadne doplnenie aditíva).

Vzhľadom k postupnému usadzovaniu popola zo spáleného motorového oleja, aditíva, sulfátov síry, mechanických úlomkov z opotrebovania motora a motorových olejov vo vložke filtra má FAP obmedzenú životnosť, ktorá sa u prvých generácií FAPu pohybuje okolo 80.000 km, zatiaľ čo motory poslednej generácie majú FAPy so životnosťou až 240 000 km.

V okamihu, kedy dôjde k zaneseniu vložky filtra na takú úroveň, ktorá by sa negatívne prejavila na náraste tlaku vo výfukovom potrubí a tým spotrebe paliva, tj. v okamihu, keď FAP prestane plniť svoju úlohu, sa trvale rozsvieti kontrolka diagnostiky EOBD. Pokiaľ nie je vykonaný zodpovedajúci servisné zákrok, teda výmena filtra pevných častíc, dôjde postupne k prechodu do núdzového režimu, prípadne nemožnosti naštartovanie. Vodič je o blížiacom sa upchatí filtra s dostatočným predstihom informovaný pomocou správ na displeji alebo odhadom zostávajúcej prejdenej vzdialenosti pre filtre nových generácií, o ktoré zákazníka informuje servis počas pravidelnej prehliadky.

 

ČO ROBIŤ KEĎ FAP DÔJDE K HRANICI SVOJEJ ŽIVOTNOSTI

V tomto prípade má majiteľ vozidla dve možnosti. Prvá z nich je v rozpore s legislatívou a nesie so sebou značné riziká s prípadnými právnymi dôsledkami a poškodením motora:

  • ODSTRÁNENIE FAPU

V súčasnosti existuje mnoho firiem ponúkajúcich služby spojené s odstránením FAPu. Okrem právnych dopadov (pozri nižšie) je tu tiež nepríjemnou skutočnosťou fakt, že takto upravené vozidlo možno len veľmi zložito vrátiť do pôvodného stavu tak, ako bolo vyrobené automobilkou. Vykonané zmeny sa týkajú riadiacej jednotky motora, ktorá je prepracovaná tak, aby ignorovala chybové hlásenia a tým neupozorňovala vodiča na chybnú funkciu systému vstrekovania. Druhým podstatným aspektom je úprava vlastného FAP. Tá spočíva v mechanickom odstránení keramickej vložky. Je logické, že po tejto úprave vozidlo neplní emisné limity.

 

  • ČISTENIE FILTRA

Vložka filtra z karbidu kremíka má, pokiaľ nie je vystavená príliš vysokým teplotám alebo mechanickým vplyvom, prakticky neobmedzenú životnosť. Je teda možné urobiť jej vyčistenie, ktoré vložke navrátia vlastnosti nového filtra pevných častíc. PSA vykonáva priemyselné čistenie filtrov pevných častíc špeciálnym preplachom na čistiacich stoliciach. Jedine protismerný preplach nízkym tlakom čistiace látky, ktorý konštantne pôsobí na celú plochu a v celej dĺžke filtra je zárukou obnovenie pôvodných vlastností bez rizika poškodenia filtra. Súčasťou čistenie filtra je röntgenová skúška, ktorá na konci procesu preverí, či bol filter úspešne vyčistený a či nemá žiadne vnútorné trhliny alebo iné poškodenia. Na trhu existuje ponuka rôznych riešení "čistenie" filtrov pevných častíc, od pridania prídavkov do paliva, ktoré z princípu nutnosti odstraňovania zachytených nespáliteľných zvyškov nemôže fungovať, až po vypaľovanie filtrov. Pôsobenie vysokých teplôt na filter pevných častíc ho môže nenávratne poškodiť. Odborne vyčistené filtre metódou schválenou PSA nájdete v ponuke náhradných dielov autorizovaných opravcov značky.

 

 VÝMENA FAPU V AUTORIZOVANEJ SIETI PEUGEOT

Pravdou je, že v čase uvedenia filtrov pevných častíc na trh bola ich výrobná cena (ovplyvnená sériovosťou výroby) pomerne vysoká. Teraz je situácia úplne odlišná. Filtre pevných častíc sú štandardnou súčasťou všetkých vznetových motorov, a teda sa vyrábajú vo veľkých sériách, čo sa samozrejme prejavilo aj na cene, ktorú zákazník zaplatí za výmenu FAPu. Zákazník má sám možnosť porovnať, koľko zaplatí za odstránenie FAPu (za cenu nenávratného poškodenia vozidla a porušovania) a koľko zaplatí za výmenu FAPu v autorizovanej sieti Peugeot.

 

 PRÁVNE DÔSLEDKY ODSTRÁNENIE FAPU

V rámci ustanovení EHK, sú emisné normy záväzné a musia byť plne rešpektované výrobcami automobilov. Vozidlo, ktoré plní určitú emisnú normu nesmie byť v priebehu jeho užívania akýmkoľvek spôsobom upravované tak, aby sa zvýšili hodnoty jeho exhalácií oproti tomu, s čím bolo homologované. Akékoľvek úpravy na emisných systémoch, alebo manipulácia s výkonom má za následok nedodržanie homologačných dát, čiže porušovanie emisných predpisov. Tieto úpravy sú protizákonné a z toho vyplýva aj ich postih v jednotlivých krajinách.

Tieto služby sú vo svojej podstate jednoznačne v rozpore so zákonom! Aj keď vlastný úkon vykoná nezávislá firma, primárnu zodpovednosť za porušenie emisií a následky z toho plynúce, nesie užívateľ vozidla.

 

Fap_fungovanie
Top